Brukervilkår for bruk av Zensums tjenester

Gjelder f.o.m. 25. oktober 2019

1. Generelt

Disse generelle vilkår gjelder når Zensum AS leverer en tjeneste, fra nettstedet via Internett (heretter nettstedet) eller over telefon, til en privatperson (heretter kalt «kunde» eller «kunden»). Tjenestene beskrives, med til enhver tid gjeldende innhold, på nettstedet.

2. Bestilling av tjeneste

For å bruke Zensums tjenester må kunden enten fylle ut søknadsskjema på nettstedet eller per telefon med en av Zensums lånesaksbehandlere.

3. Registrering og godkjenning av vilkårene

Ved å benytte seg av Zensums tjeneste Lånesammenligning godtar kunden vilkårene i denne avtalen og informeres om at nødvendige personopplysninger for tjenesten registreres.

4. Vilkår for bruk av tjenestene

Zensums låneformidlings tjeneste har følgende grunnkrav:
Fyllt minst 20 år
Være folkebokført i Norge i minst ett år
Du har en fast inntekt fra arbeid, pensjon eller uføretrygd
Din årsinntekt er minst 200.000 før skatt.
Ikke ha en sak med inkasso eller namsmann.

Kunden kan bare bruke tjenesten til eget bruk og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Bruk av annens personopplysninger ved bestilling og bruk av tjenesten er forbudt, og overtredelser kan føre til politianmeldelser.

5. Tjenestene

Tjenesten Lån-sammenligning innebærer at kunden oppgir opplysninger om lån situasjonen sin til Zensum, for eksempel samlet gjeld, rente, månedlig gebyr og løpetid. Dessuten oppgir kunden opplysninger om arbeid, inntekt og familiesituasjon. Kunden godkjenner at Zensums samarbeidende banker kommer til å innhente en kredittvurdering av deg og at gjenpartsbrevet kan sendes elektronisk om det er ønskelig fra bankens side. Innen 48 timer, som standard, kommer Zensums rådgiver tilbake til kunden med beskjed om innkomne bud. Sentral informasjon i bud til kunden fra banken er tilbudte renter, løpetider og månedskostnad samt bankenes gebyrer. Hvis kunden aksepterer et bud, meddeler Zensum den budgivende banken som bevilget kreditten om kundens aksept hvorpå banken sender gjeldsbrev til kunden.

Kund gir fullmakt til at Zensum kan innhente kredittinformasjon, samt status på lånesøknad fra banker og långivere, i øyemed av å levere tjenesten som formidler.

6. Pris og vilkår for betaling

Tjenesten Lånesammenligning er kostnadsfri for kunden. Hvis kunden aksepterer et av de lånetilbudene Zensum presenterer, får Zensum en godtgjørelse for utført arbeid fra den lånegiveren som kunden har valgt å inngå låneavtale med.

7. Behandling av personopplysninger

Zensum behandler personopplysninger for å kunne oppfylle sine forpliktelser overfor kunder, banker og myndigheter samt for å administrere tjenestene som leveres av Zensum. Zensum ivaretar kundenes personvern og behandler personopplysninger i samsvar med personvernforordningen.

Zensums behandling av personopplysninger fremgår i detalj av Zensums personvernerklæring. Der gjøres det rede for de typer personopplysninger som behandles og formålet med disse. Det fremgår også hvordan personopplysningene beskyttes mot uvedkommende bruk, og hvor lenge de lagres. Personvernforordningen gir også kunden et antall rettigheter som beskrives nærmere i personvernerklæringen.

Zensum behandler kundens personopplysninger for å kunne oppfylle sin del av avtalen som inngås med kunden i henhold til Zensums gjeldende generelle vilkår. Personopplysninger og behandling av disse kreves for at Zensum skal kunne levere tjenesten og oppfylle lovkrav vedrørende blant annet kredittrådgivning.

Opplysningene vil aldri bli solgt til tredjepart for markedsføringsformål.

Zensum deler kundens personopplysninger til våre bankpartnere, låneinstitutter og andre bedrifter i den utstrekning som kreves for å kunne levere tjenesten låneformidling. Du finner en liste over de bankene Zensum samarbeider med på hjemmesiden.

8. Zensums ansvar

Informasjon, utregninger og forslag levert av Zensum skal bare betraktes som veiledende, det er opp til kunden å vurdere og kontrollere den informasjonen som Zensum leverer om våre långiveres tilbud.

Avtaler som kunden tegner med långiver, er en avtale mellom kunden og långiveren. Zensum har ikke ansvar for eventuell skade eller tap som oppstår på grunn av avtale som kunden velger å inngå eller avstår fra avtale med noen av de bedriftene som Zensum samarbeider med.

9. Endringer i generelle vilkår

Hvis det gjøres endringer i disse generelle vilkårene kommer Zensum til å informere kunde om dette via telefon, e-post eller på nettstedet. Hvis endringene er vesentlige, kommer Zensum til å be om kundens samtykke. Hvis du har spøremål vedrørande saken din, kan du kontakte oss på kundeservice@zensum.no